ایران جی آرسی در پروژه های خاص ساختمانی با توجه به توانمندی و تخصص خود در زمینه اجرا و پیمانکاری آمادگی اجرا کل پروژه را (به روش پیمانکاری یا مدیریت پیمان) دارد.

حوزه اجرائی پروژه های جی آرسی (GRC) شامل بخش های ذیل میباشد :

 • اجراو پیمانکاری تولید و ساخت قطعات جی آرسی (GRC) ( تهیه ماشین آلات و مصالح مورد نیاز ، طراحی و ساخت قالب ، تولید قطعات و بسته بندی )
 • مدیریت و استقرار نیروها ی فنی و ماشین آلات مورد نیاز جهت نصب قطعات پیشساخته جی آرسی (GRC)

شرح خدمات عمومی نظارت

 1. ایجاد و حفظ هماهنگی بین فعالیت های طراح و عوامل اجرایی آنها.
 2. بررسی برنامه زمان بندی کلی ارائه شده برای انجام فعالیت های تولید و نصب .
 3. بررسی و تصویب برنامه های تدارک مصالح، عملیات ساخت قالب ، تولید قطعات پیش ساخته، انتقال و نصب،  تهیه شده به وسیله تولید کنندگان محصولات جی آرسی، پیمانکار و سایر عوامل اجرائی در قالب برنامه زمان بندی کلی پروژه.
 4. دریافت و بررسی گزارش های ماهانه فعالیت های ،تولید قطعات ، عملیات اجرایی نصب و تحویل از عوامل اجرایی به مسئولین بهره برداری مربوطه.

نظارت بر طراحی

بررسی و کنترل طرح ها و نقشه های اجرایی تهیه شده توسط مشاور و تطابق آنها با مشخصات فنی واستانداردهای طراحی به منظور رعایت اصول اولیه تولید و استفاده از جی آرسی (GRC) در قطعات پیش ساخته بهینه و اقتصادی

نظارت بر خرید ماشین آلات ، مصالح و مواد اولیه

 1. بازبینی و بررسی دستورالعمل های کنترل کیفیت و تهیه گزارشات لازم در این ارتباط برای کارفرما،مدیریت و هماهنگی خدمات بازرسی فنی در کارخانه سازنده قطعات، شامل خدمات نظارت بر ساخت قالب و تولید قطعات، نظارت بر آزمایش های نهایی قطعات، نظارت بر بسته بندی و ارسال آن .
 2. بازبینی و تأیید نقشه های ساخت به منظور تطبیق مشخصات آنها با مشخصات فنی مندرج در قرارداد واستانداردها و در صورت لزوم اعلام نظر در مورد دستورالعمل های تولید، نصب و نگهداری و اخذ تأییدیه از کارفرما.
 3. هماهنگی و پیگیری فعالیت های تدارک مواداولیه، مصالح و ماشین آلات، شامل ساخت و تولید قطعات ،نصب و تحویل.
 4. کنترل فنی سازندگان از نقطه نظر استمرار توانائی تولید و استاندارد بودن محصولات.
 5. بررسی مصالح، مواد وماشین آلات مورد نیاز و کنترل برآوردهای تولید کننده برای تولید و مصالح با احتساب ضریب اطمینان کافی.
 6. بررسی برنامه زمان بندی پیشنهادی تولید کننده برای تأمین مصالح و تولید قطعات با توجه به زمان های تولید قطعات، حمل، نصب و غیره ….
 7. تعیین نقاط ضعف برنامه و مشخص نمودن نقاط بحرانی و تنگناها و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها

نظارت کارگاهی بر عملیات تولید

نظارت کارگاهی عبارت است از کنترل کیفیت کار و نظارت بر عملیات تولید قطعات و نصب که  توسط پیمانکارطرح انجام می شود با توجه به نقشه ها، اسناد و مدارک تهیه شده در طراحی که از سوی مشاور ارائه شده است .

بازدیدها: 494